Lees rustig al onze voorwaarden door, met vragen kunt u altijd bij ons terecht

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door B&W Investment Consultants, gevestigd aan de Koninginneweg 17 te 3077 LE Rotterdam, hierna te noemen B&W IC

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door B&W IC gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door B&W IC gesloten overeenkomsten waarbij B&W IC zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden B&W IC slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen B&W IC en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1. Offertes en tarieven van B&W IC zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.
2.2. Aan B&W IC verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van B&W IC, niet tot resultaatsverplichtingen.
2.3. In het geval opdrachtgever per emailbericht enige aanvraag en correspondentie heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van B&W IC heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van B&W IC wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht B&W IC heeft bereikt.
2.4. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door B&W IC aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door B&W IC gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van B&W IC het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is B&W IC toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. B&W IC zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. B&W IC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van B&W IC wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever al dan niet door een vermogensbeheerder in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
4.2 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door B&W IC voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
4.3 Verrekening door de opdrachtgever van de door B&W IC gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door B&W IC uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan B&W IC te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
4.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door B&W IC opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan B&W IC die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van B&W IC zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is B&W IC bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan B&W IC verschafte informatie. Opdrachtgever is gehouden wijzigingen in bedoelde informatie direct aan B&W IC door te geven.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van B&W IC

7.1 De aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van B&W IC alsmede van haar bestuurders,
haar werknemers en de door B&W IC bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot maximaal € 5.000.-
7.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7.3 B&W IC is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
7.4 B&W IC is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan B&W IC verzonden (email)berichten B&W IC niet hebben bereikt.

Artikel 8: Overmacht

8.1. B&W IC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor B&W IC redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van B&W IC ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
9.2 Door de opdrachtgever aan B&W IC verstrekte persoonsgegevens zullen door B&W IC niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover B&W IC op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van B&W IC, zal B&W IC de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van B&W IC is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens B&W IC in verband met door B&W IC verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.